REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ BIZNESKONKRET.PL Z OGŁOSZENIAMI O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH DO 130 TYSIECY ZŁOTYCH NETTO NALEŻĄCEJ DO BIZNESKONKRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. Usługodawca – BIZNESKONKRET Sp. z o.o. NIP 9592046146, REGON 389911496 z siedzibą 25-663 Kielce, ul. Karola Olszewskiego 6.
 2. Usługobiorca – podmiot posiadający co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, odwiedzający Stronę internetową lub podmiot gospodarczy, podmiot prywatny, przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mogący zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi być podmiotem praw i obowiązków objętych niniejszym Regulaminem oraz Umową, który dokona płatnej subskrypcji polegającej na dostępie do zasobów zgromadzonych na Stronie internetowej.
 3. Usługa – to możliwość korzystania ze Strony internetowej na której umieszczony jest zbiór danych z ogłoszeniami o zamówieniach pochodzących od podmiotów publicznych jak również wszystkie usługi dostępne za jej pośrednictwem wraz z odpłatnym dostępem do zasobów zgromadzonych na Stronie internetowej polegający na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych zgodnie z indywidualną dyspozycją Usługobiorcy, bez równoczesnej obecności stron.
 4. Moduł – to zbiór zagregowanych danych z określonej kategorii zamówień publicznych.
  Dane zawarte w Module to zestaw informacji zgodnie z poniższym zestawieniem:
  • zwięzły opis czego dotyczy zamówienie,
  • informacje o lokalizacji zamawiającego - województwo, miejscowość,
  • bezpośredni link do Biuletynu Informacji Publicznej lub strony www na której umieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu lub informacja o zamówieniu,
  • informacja o formie złożenia oferty papierowa/elektroniczna,
  • termin do którego można składać ofertę.
 5. Subskrypcja – to dostęp na okres 30 dni kalendarzowych do aktualnych informacji o zamówieniach publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, których termin złożenia oferty jeszcze nie upłyną w ramach wykupionego Modułu lub Modułów. Dostarczanie informacji odbywa się elektronicznie poprzez przesłanie na adres mailowy informacji w formie raportów.
  1. Usługodawca w ramach podejmowanych działań marketingowych może wydłużyć bądź skrócić czas trwania subskrypcji określony w punkcie 5.
 6. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych oraz oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576).
 7. Strona internetowa – strona umieszczona pod adresem https://bizneskonkret.pl/ z bazą danych o zamówieniach publicznych, publikowanych w internetowym zbiorze danych w postaci Modułów oraz usługi dodatkowe dostępne poprzez stronę internetową Usługodawcy.
 8. Opłata – należność przysługująca Usługodawcy od Usługobiorcy za prawo korzystania z Modułu lub Modułów umieszczonych na Stronie internetowej, zgodnie ze złożonym zamówieniem, pobierana z góry poprzez bramkę płatności.
 9. Dane dostępowe – login i hasło Usługobiorcy.
 10. Zamówienie – zlecenie subskrypcji.
 11. Konto – zbiór zasobów i uprawnień przypisany konkretnemu Usługobiorcy.
 12. Ogłaszający – podmiot publiczny, od którego pochodzi informacja zamieszczona na Stronie internetowej.
 13. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą złożenia zamówienia przez Usługobiorcę płatnej subskrypcji na Stronie internetowej oraz dokonania płatności. Usługobiorca otrzymuje dostęp do subskrybowanego Modułu/Modułów na określony w zamówieniu czas.
 14. Po poprawnym dokonaniu zamówienia Subskrypcji i pomyślnym przeprowadzeniu procesu płatności, Usługodawca wysyła Usługobiorcy w wersji elektronicznej na adres mailowy podany podczas składania zamówienia fakturę VAT.
 15. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wskazanych przez Usługobiorcę danych nabywcy użytych do wystawienia faktury VAT, Usługobiorca jest obowiązany przedstawić Usługodawcy notę korygującą.
 16. Za dostarczenie faktury VAT, wysłanej na adres e-mailowy Usługobiorcy (właściciela konta), uważa się przyjęcie przez serwer pocztowy Użytkownika wiadomości zawierającej fakturę VAT.
 17. Zamówienie może złożyć wyłącznie przedsiębiorca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 18. Zamówienie uważa się za złożone, jeżeli wskazane zostaną wszystkie informacje wymagane przez Usługodawcę zamieszczone na Stronie internetowej.
 19. Cena – kwota netto za subskrypcję określona w aktualnym cenniku (kliknij aby zobaczyć: https://bizneskonkret.pl/pricing). Do ceny należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki.
  1. Usługodawca w ramach podejmowanych działań marketingowych może dowolnie obniżać cenę regularną obowiązującą w aktualnym cenniku: (kliknij aby zobaczyć: https://bizneskonkret.pl/pricing)
 20. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostęp do Strony internetowej bez podania przyczyny.
 21. Dane Usługobiorcy wskazane podczas rejestracji na Stronie internetowej, mogą zostać zmienione poprzez panel administracyjny dostępny dla Usługodawcy jak również Usługobiorcy, poza adresem mailowym który jest loginem oraz numerem identyfikacji podatkowej (NIP).
 22. Korzystanie z usług dostępnych na Stronie internetowej https://bizneskonkret.pl/ poza zwykłym przeglądaniem strony internetowej, wymaga zarejestrowania, a w przypadku płatnej subskrypcji dokonania płatności.
 23. Założenie Konta przez Usługobiorcę do korzystania z płatnej subskrypcji następuje poprzez Rejestrację na stronie internetowej https://bizneskonkret.pl/ w sposób wskazany przez Usługodawcę oraz podania żądanych danych. Podanie przez Usługobiorcę żądanych danych jest dobrowolne i niezbędne do świadczenia usługi oraz równoznaczne z akceptacją określonych niniejszym Regulaminem zasad korzystania z Konta i odpłatnej usługi subskrypcji.
 24. Usługodawca ma prawo udostępnić Usługobiorcy nieodpłatnie w okresie testowym korzystanie z Usługi dostępu w ramach działań marketingowych.
 25. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy testowo Usługę dostępu na zdefiniowany przez Usługodawcę określony czas. Założenie Konta przez Usługobiorcę do korzystania z bezpłatnej Usługi dostępu następuje poprzez Rejestrację na stronie internetowej https://bizneskonkret.pl/ w sposób wskazany przez Usługodawcę oraz podania żądanych danych. Podanie przez Usługobiorcę żądanych danych jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją określonych niniejszym Regulaminem zasad korzystania z Konta oraz bezpłatnej usługi dostępowej.
 26. Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Strony internetowej w ramach Konta są następujące: połączenie z siecią Internet, posiadanie urządzenia do przeglądania/ wyświetlania stron internetowych. Zapewnienie powyższego leży po stronie Usługobiorcy.

POWSTRZYMANIE SIĘ ZE ŚWIADCZENIEM

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usługi korzystania ze Strony internetowej, jednak zawsze będzie to poprzedzone odpowiednim powiadomieniem Usługobiorcy.
 2. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę, Usługodawca może wstrzymać lub ograniczyć świadczenie odpłatnych Usług, ale również wówczas wcześniej poinformuje o tym Usługobiorcę na podany przy rejestracji adres e-mail.

OPŁATY

 1. Usługobiorca dokonuje opłaty z góry poprzez bramkę płatności za subskrypcję.
 2. Cennik obowiązuje dla jednego Konta i jednego modułu w ramach subskrypcji.
 3. W ramach jednego Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) może zostać założone tylko jedno konto.
 4. Wszelkie wskazane w cenniku kwoty są kwotami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki.

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy płatny dostęp do Usług w ramach Konta na podstawie posiadanych przez Usługobiorcę Danych dostępowych przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Strony Internetowej w szczególności w przypadku modernizacji/aktualizacji systemu teleinformatycznego.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  • za treści umieszczane na Stronie internetowej pochodzące od podmiotów zewnętrznych, w tym ich aktualność, kompletność, wiarygodności, przydatność oraz zgodność z przepisami prawa,
  • za poprawne działanie linków umieszczonych na Stronie internetowej Usługodawcy do stron na których została umieszczona informacja o zmówieniu, pochodząca od podmiotów zewnętrznych,
  • za przerwy w funkcjonowaniu Strony Internetowej lub ograniczenia w dostępie do Strony internetowej, niezależnie od przyczyn ich powstania, również z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, w szczególności, spowodowane zakłóceniami technicznymi lub z winy operatora telekomunikacyjnego lub z innych powodów w tym siły wyższej,
  • za skutki wykorzystania przez Usługobiorcę informacji pozyskanych za pośrednictwem Usługodawcy w szczególności za konsekwencje podjętych na podstawie w/w informacji działań i decyzji w zakresie zwykłego zarządzania oraz zarządzania finansami,
  • za korzystanie z Usług w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem,
  • za realizację zobowiązań wynikających z informacji zamieszonych na stronie internetowej, w tym zawarcie i realizację umów przez Ogłaszającego.
 4. Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę udostępnionego mu adresu elektronicznego do świadczenia Usług drogą elektroniczną w zakresie wynikającym z dyspozycji oraz w zakresie przesyłania informacji handlowych w czasie trwania subskrypcji jak również po jej ustaniu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest: BIZNESKONKRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 25-663 Kielce, ul. Karola Olszewskiego 6 NIP 9592046146, REGON 389911496
 2. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są w celu zawarcia oraz wykonania Umowy. Administrator może przetwarzać dane osobowe Usługobiorców w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług. Informacje na temat podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym realizowanych przez Administratora prawnie uzasadnionych interesów, dostępnych jest pod adresem https://bizneskonkret.pl/
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Usługobiorców są:
  • niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania Umowy,
  • realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (m.in. komunikacja z Usługobiorcą poprzez strony internetowe i inne środki komunikacji elektronicznej),
  • realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (tj. prezentowanie ofert produktów oraz usług). Dane Usługobiorcy mogą być przekazywane:
   • podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. Prokuraturze, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Urzędowi Skarbowemu
   • zgodnie z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
   • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usług informatycznych, w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług przez Usługodawcę.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorcy przysługują określone prawa, w szczególności:
  • prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Usługobiorcy,
  • prawo do sprostowania tych danych,
  • prawo do usunięcia tych danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych,
  • prawo do przenoszenia tych danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów),
  • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda - na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach zawartych w RODO.
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

POLITYKA COOKIES I ZNACZNIKI PIKSELOWE

 1. Korzystanie ze Strony internetowej wymaga od Usługobiorcy akceptacji niniejszej Polityki Cookies i znaczników pikselowych jak również umieszczenia po stronie przeglądarki internetowej Użytkownika tzw. Cookies – tj. małych plików tekstowych z informacjami wykorzystywanymi przez strony internetowe, łączące się z przeglądarką Usługobiorcy. Podczas korzystania ze Strony internetowej Usługodawca pobiera od przeglądarek Usługobiorców i zapisuje informacje, które mogą zawierać dane osobowe. Usługodawca pozyskuje te informacje korzystając z plików cookies oraz znaczników pikselowych.
 2. Okres aktywności plików cookies :
  • czasowe / tymczasowe – to te pliki, które są automatycznie usuwane po określonej dacie ważności.
  • stałe - to te pliki, które są aktywne w przeglądarce Usługobiorcy do chwili ich usunięcia przez Usługobiorcę, co może zostać przez niego dokonane w dowolnym czasie.
  Usługobiorca ma prawo do skorzystania z oferowanych przez każdą przeglądarkę możliwości przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookies. W celu pozyskania dodatkowych informacji może zapoznać się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w używanej przeglądarce. Usunięcie plików cookies może mieć jednak wpływ na poprawne działanie Strony internetowej Usługodawcy i jej funkcjonalność dla Usługobiorcy.
 3. Pliki cookies oraz znaczniki pikselowe mogą być również wykorzystane przez podmioty trzecie (np. Facebook, Google) do udostępnienia własnych treści czy reklam na stronach internetowych lub portalach w oparciu o zapisy z tych plików oraz ze znaczników pikselowych.
 4. Usługodawca wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies przekazywane przez urządzenie Usługobiorcę:
  • techniczne – niezbędne do właściwego funkcjonowania Strony internetowej tj. tymczasowe pliki przechowujące sesję Usługobiorcy oraz umożliwiające działanie i usprawniające funkcjonowanie Strony internetowej,
  • zewnętrzne – umieszczane przez serwisy zewnętrzne, z których korzysta Usługodawca, a na które nie ma wpływu (np. serwisy społecznościowe),
  • statystyczne – pliki umożliwiające prowadzenie statystyk Strony internetowej,
  • reklamowe – w przypadku prowadzenia kampanii reklamowych i marketingowych, aby dostosować reklamę lub ofertę do Usługobiorcy i zapamiętać jej ustawienia.

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

 1. Usługobiorca nie ma prawa do własnego wyboru pierwszych Danych dostępowych, dane dostępowe są przekazywane przez Usługodawcę. Usługobiorca może zmieniać pierwsze dane dostępowe na własne, o ile nowych danych dostępowych nie odrzuci system.
 2. Usługobiorca zobowiązany są do zachowania w tajemnicy osobistych Danych dostępowych. W przypadku zagubienia lub przypadkowego ujawnienia hasła osobom trzecim Usługobiorca zobowiązany są do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy, Usługodawca dezaktywuje zagubione lub ujawnione hasło, a następnie nieodpłatnie wygeneruje i przekaże Usługobiorcy nowe.
 3. Usługobiorca ma prawo do wykorzystania informacji pozyskanych w ramach świadczonej subskrypcji wyłącznie we własnym zakresie. Usługobiorca jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych teleadresowych i innych wymaganych do prawidłowego świadczenia Usługi.
 4. Usługobiorca zobowiązany są do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o próbach i atakach hakerskich związanych z kontem Usługobiorcy

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

 1. Umowa o odpłatne świadczenie subskrypcji oraz Usług dodatkowych jest zawarta na okres wskazany w Zamówieniu, a po zakończeniu nie ulega automatycznemu przedłużeniu.
 2. Umowa o bezpłatne świadczenie subskrypcji w okresie testowym oraz dostępu do Usług dodatkowych jest zawarta na okres wskazany w Zamówieniu i nie przechodzi w umowę o odpłatne świadczenie Usługi subskrypcji.

OCHRONA PRAW USŁUGODAWCY

 1. Wszelkie prawa do Strony internetowej, w tym prawa autorskie majątkowe oraz niemajątkowe przysługują Usługodawcy.
 2. Wszelkie prawa do elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych, struktury baz danych jak również innych funkcjonalności udostępnianych na Stronie Internetowej są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy ewentualnie innych wskazanych przez Usługodawcę podmiotów trzecich.
 3. Korzystanie z utworów lub baz danych udostępnianych na Stronie internetowej nie uprawnia do nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw do nich. Bez zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i / lub karnej, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania ze Strony internetowej zabronione jest w szczególności:
  • rozpowszechnianie, w tym publikowanie lub używanie do dalszej odsprzedaży
  • w jakikolwiek sposób i formie elementów zawartych na Stronie internetowej, kopiowanie dokonywanie modyfikacji oraz transmitowanie elektroniczne, bądź w jakikolwiek inny sposób, Strony internetowej w całości lub jej części, a także poszczególnych utworów oraz baz danych udostępnianych na Stronie internetowej.

PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony internetowej powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: kontakt@bizneskonkret.pl lub listownie na adres: BIZNESKONKRET Sp. z o.o. ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, Polska.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 (słownie: czternaście) dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) Usługobiorcom będącymi Konsumentami przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie 14 dni od daty Rejestracji. Do odstąpienia od Umowy konieczne jest złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia. W tym celu można skorzystać z wzoru oświadczenia które znajduje pod linkiem (kliknij aby pobrać: https://bizneskonkret.pl/documents/oswiadczenie_o_odstapieniu_od_umowy.pdf) i wysłać niniejsze oświadczenie na adres: kontakt@bizneskonkret.pl
 2. Usługodawca niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 56 zdanie pierwsze, nie przysługuje w odniesieniu do Umów:
  • świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo do odstąpienia od Umowy,
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy określonego w pkt 56. W tym przypadku zostanie naliczona opłata za treści dostarczone tj. liczbę dni w których Usługobiorca posiadał dostęp do świadczonej usługi w formie cyfrowej .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozpoczęcie korzystania ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej https://bizneskonkret.pl/
 3. Wraz ze złożeniem Zamówienia Usługobiorca akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie zmiany w treści Regulaminu będą bez zbędnej zwłoki udostępniane na stronie https://bizneskonkret.pl/
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. W przypadku ewentualnych sporów wynikających w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Usługodawca dołoży wszelkich starań by je rozstrzygać polubownie. W przypadku braku rozwiązania polubownego, rozstrzygać je będzie sąd.

Zachęcamy do kontaktu z centrum pomocy, gdzie można zgłosić pytanie.

logo

bezpośredni dostęp do zlecenia

logiczna struktura danych

przyjazna nawigacja

konkretna informacja

oszczędność czasu

Zobacz więcej