Zlecenia na opracowanie dokumentacji

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wiele problemów z dostępem do istotnych informacji można rozwiązać? W bizneskonkret.pl wiemy, jak cenny jest Twój czas i jak kluczowe jest skupienie się na rozwoju firmy, zamiast na przeszukiwaniu długich list ofert. Nasz nowoczesny moduł wyszukiwania został stworzony z myślą o projektantach, geodetach, urbanistach oraz audytorach firm, które świadczą usługi konsultingowe dla jednostek samorządu terytorialnego (JST). Dzięki niemu, zyskujecie nieograniczony dostęp do najnowszych zapytań ofertowych, z bezpośrednim linkiem do zamawiających, eliminując żmudne poszukiwania. A to tylko niektóre z obszarów, dostępnych w serwisie: zamówienia na opracowanie dokumentów strategicznych, analiz finansowych i ekonomicznych, dokumentacje środowiskowe, wyceny nieruchomości, opracowania hydrogeotechniczne, prace geodezyjne i wiele innych. Dzięki tym informacjom, zyskujecie wszystko, co potrzebne do rozwoju biznesu - bez straty czasu na przeszukiwanie ogromnych baz danych.

WYBRANE FILTRY:
Zarządzanie projektem x
SORTUJ:
Nazwa
Lokalizacja
Data składania
Roczny przegląd i konserwacja instalacji przeciwpożarowej, gaśnic
Dolnośląskie
29.05.2024, 11:00
Utrzymanie zieleni na terenie miasta Jedlicza oraz na ogrodach zielonych
Podkarpackie
04.06.2024, 12:00
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia monitoringu zamkniętego i zrekultywowanego składowiska
Opolskie
31.05.2024, 14:00
Wyłonienie koordynatora studiów „MBA z organizacji, prowadzenia oraz zarządzania niekomercyjnymi badaniami klinicznymi”
Świętokrzyskie
07.06.2024, 10:00
Określenie wzrostu wartości 5 działek
Zachodniopomorskie
05.06.2024, 23:59
wykonanie usług geodezyjnych na terenie Gminy
Łódzkie
03.06.2024, 10:00
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami
Świętokrzyskie
07.06.2024, 10:00
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) na zaprojektowanie i wybudowanie obiektu sportowego w ramach zadania pn. : „Budowa boiska wielofunkcyjnego
Kujawsko-pomorskie
03.06.2024, 10:00
Zapytanie ofertowe na operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych
Lubelskie
28.05.2024, 10:00
Rozeznanie rynku na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji wykonawczo-kosztorysowej
Mazowieckie
29.05.2024, 23:59
PFU - Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady
Pomorskie
06.06.2024, 14:30
Szkolenie specjalistyczne z zasad bezpiecznej pracy z wykorzystaniem sprzętu chroniącego przed upadkiem
Mazowieckie
31.05.2024, 10:00
Rozeznanie cenowe na przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej podziału obiektu na strefy pożarowe
Małopolskie
31.05.2024, 23:59
Rozeznanie cenowe na przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej wykonania oświetlenia awaryjnego
Małopolskie
31.05.2024, 23:59
Rozeznanie cenowe na przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej wykonania dodatkowej klatki ewakuacyjnej
Małopolskie
31.05.2024, 23:59
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MONTAŻU INSTALACJI ODDYMIAJĄCEJ W BUDYNKU
Dolnośląskie
07.06.2024, 10:00
Sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu
Dolnośląskie
29.05.2024, 15:30
Wykonanie operatu szacunkowego
Mazowieckie
03.06.2024, 11:00
Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości wywłaszczonej
Mazowieckie
03.06.2024, 11:00
Wykreślenie granic działek wraz z opisem na zdjęciach lotniczych z lat od 1984 r
Mazowieckie
29.05.2024, 11:00
Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Mazowieckie
03.06.2024, 12:00
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości
Mazowieckie
03.06.2024, 12:00
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, dotyczącego restauracji oraz poprawy ekspozycji i dostępności kieleckich rzeźb
Świętokrzyskie
07.06.2024, 15:00
Zapytanie ofertowe - rozgraniczenie Złotniki
Małopolskie
20.06.2024, 15:00
Inwentaryzacja przyrodnicza i koncepcja zagospodarowania
Kujawsko-pomorskie
05.06.2024, 10:00
Opracowanie Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności na terenie Województwa Dolnośląskiego
Dolnośląskie
29.05.2024, 08:00
opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinków ulic
Lubelskie
04.06.2024, 10:00
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie sprawdzenia widoczności przejazdów kolejowo-drogowych
Opolskie
28.05.2024, 10:00
Analiza operatów wraz z przygotowaniem warunków oraz projektu modernizacji EGiB
Warmińsko-mazurskie
03.06.2024, 10:00
opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Śląskie
11.06.2024, 09:30
Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Śląskie
03.06.2024, 14:00
Wykonanie i opracowanie pomiarów ruchu drogowego i pomiarów hałasu komunikacyjnego
Zachodniopomorskie
07.06.2024, 12:00
Budowa boiska do piłki nożnej
Zachodniopomorskie
05.06.2024, 15:00
Termomodernizacja budynku
Zachodniopomorskie
03.06.2024, 15:00
Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Biała
Wielkopolskie
10.06.2024, 15:00
Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Witaszyce
Wielkopolskie
10.06.2024, 15:00
Budowa drogi gminnej
Wielkopolskie
05.06.2024, 11:00
Programu Ochrony Środowiska
Podlaskie
03.06.2024, 09:00
wykonanie mapy do celów prawnych
Mazowieckie
29.05.2024, 23:59
wykonanie mapy podziału wraz z aktualizacją oznaczenia użytków gruntowych
Mazowieckie
29.05.2024, 23:59
wykonanie mapy podziału wraz z aktualizacją oznaczenia użytków gruntowych
Mazowieckie
29.05.2024, 23:59
Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej
Wielkopolskie
03.06.2024, 12:00
WYCENA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
Warmińsko-mazurskie
04.06.2024, 12:00
WYCENA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
Warmińsko-mazurskie
04.06.2024, 12:00
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu dróg gminnych
Łódzkie
05.06.2024, 12:00
Dwa otwarte korty tenisowe
Łódzkie
29.05.2024, 10:00
Modernizacja oświetlenia ulicznego
Świętokrzyskie
29.05.2024, 12:00
przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych oraz sporządzenia geodezyjnego operatu technicznego
Dolnośląskie
28.05.2024, 14:00
Opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej do regulacji stanu prawnego
Świętokrzyskie
04.06.2024, 15:00
Wykonanie przeglądu obszarów i granic aglomeracji
Dolnośląskie
07.06.2024, 14:00
Wykonanie podziałów nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg
Lubelskie
04.06.2024, 11:00
wykonanie dokumentacji tj. opracowanie uproszczonych planów urzadzenia lasów
Lubelskie
31.05.2024, 14:30
Organizacja cyklu akcji o charakterze edukacyjno – informacyjnym
Mazowieckie
29.05.2024, 09:00
opracowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania nadwagi
Kujawsko-pomorskie
07.06.2024, 15:30
wykonanie dokumentacji architektoniczno - budowlanej budynku
Kujawsko-pomorskie
29.05.2024, 11:00
Wykonanie operatów szacunkowych na zbycie prawa własności nieruchomości
Dolnośląskie
10.06.2024, 12:00
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Tęczowej
Dolnośląskie
31.05.2024, 23:59
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości
Podkarpackie
31.05.2024, 10:00
wykonanie dokumentacji projektowej
Pomorskie
07.06.2024, 12:00
wykonanie przeglądu stanu fitosanitarnego i sporządzenie ekspertyzy dendrologicznej drzew
Śląskie
05.06.2024, 10:00
wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na przebudowę dróg/ ulic
Zachodniopomorskie
28.05.2024, 10:00
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wielkopolskie
29.05.2024, 12:30
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wielkopolskie
29.05.2024, 12:15
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wielkopolskie
29.05.2024, 12:00
opracowanie dokumentacji projektowej na remont, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku
Łódzkie
04.06.2024, 10:00
Badania monitorowe zrekultywowanego składowiska odpadów
Opolskie
03.06.2024, 23:59
Analiza ubóstwa energetycznego na terenie gminy
Mazowieckie
03.06.2024, 10:00
Opracowanie zestawu rekomendacji i przeprowadzenie ewaluacji wybranych działań, podejmowanych w latach 2022 i 2023, w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Lubuskie
31.05.2024, 23:59
Modernizacji odcinka drogi wewnętrznej
Mazowieckie
28.05.2024, 12:00
Remont parkietu głównego boiska na Hali Sportowej
Śląskie
05.06.2024, 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Śląskie
28.05.2024, 11:00
OPRACOWANIE KONCEPCJI INWESTYCYJNEJ ORAZ MODELU PRAWNEGO ROZLICZEŃ W KLASTRZE ENERGII
Śląskie
29.05.2024, 10:00
Opracowanie Dokumentacji technicznej dla realizacji zadania: Wymiana oświetlenia
Mazowieckie
28.05.2024, 14:00
Budowa ciągów pieszo – rowerowych
Łódzkie
28.05.2024, 10:00
Opracowanie Planu Ogólnego Gminy
Łódzkie
31.05.2024, 23:59
Przebudowa obiektu mostowego
Dolnośląskie
03.06.2024, 15:30
Rozgraniczenie Domaszewnica
Lubelskie
29.05.2024, 10:00
Wznowienie znaków granicznych
Lubelskie
28.05.2024, 13:00
Rozgraniczenie nieruchomości
Mazowieckie
29.05.2024, 15:00
Wykonanie badań monitoringowych fazy poeksploatacyjnej gminnego (zamkniętego i zrekultywowanego) składowiska odpadów
Lubelskie
28.05.2024, 12:00
Wykonanie audytu energetycznego dla budynku szkoły
Mazowieckie
28.05.2024, 16:00
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie Rychłocice
Łódzkie
28.05.2024, 14:00
Świadczenie usług audytu wewnętrznego
Lubuskie
10.06.2024, 15:00
Wykonanie rozgraniczenia działki nr 379/15
Śląskie
28.05.2024, 10:00
Wykonanie operatu szacunkowego
Zachodniopomorskie
31.05.2024, 23:59
Opracowanie dokumentacji na Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 530 w zakresie ciągu pieszo-roweroweg
Warmińsko-mazurskie
29.05.2024, 15:00
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) dla zadania pn. "Budowa schroniska dla zwierząt
Zachodniopomorskie
29.05.2024, 15:00
wznowienie/wyznaczenie/ustalenie granic, ich utrwaleniu i okazaniu działki
Świętokrzyskie
28.05.2024, 15:30
WYKONANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
Podkarpackie
31.05.2024, 23:59
Wykonanie operatów szacunkowych
Podkarpackie
28.05.2024, 12:00

Zachęcamy do kontaktu z centrum pomocy, gdzie można zgłosić pytanie.

logo

bezpośredni dostęp do zlecenia

logiczna struktura danych

przyjazna nawigacja

konkretna informacja

oszczędność czasu

Zobacz więcej