Dokumentacja, analizy, wyceny

Moduł jest przeznaczony dla projektantów , geodetów, urbanistów, audytorów firm zajmujących się szeroko rozumianym konsultingiem dla JST. W module tym dostępne są informacje o aktualnych zamówieniach na opracowanie między innymi wszelkiego rodzaju dokumentów strategicznych, analiz finansowych i ekonomicznych, dokumentacji z zakresu środowiska, wycen nieruchomości, opracowań hydrogeotechnicznych, prac geodezyjnych, projektów decyzji o warunkach zabudowy, planów zagospodarowania, projektów decyzji środowiskowych i wszystkich dokumentów których opracowania gminy zlecają na zewnątrz.

WYBRANE FILTRY:
SORTUJ:
Nazwa
Lokalizacja
Data składania
wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego
Zachodniopomorskie
27.03.2023, 16:15
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania
Pomorskie
04.04.2023, 00:59
Przeprowadzenie szkolenia dla uczniów
Podkarpackie
27.03.2023, 15:00
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy linii oświetlenia
Podkarpackie
27.03.2023, 13:00
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania skweru
Lubuskie
29.03.2023, 00:59
Przeprowadzenie badań laboratoryjnych w zakresie odpadów
Lubuskie
28.03.2023, 10:00
Świadczenie usług doradczych
Lubelskie
28.03.2023, 12:00
Zaproszenia do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Łódzkie
28.03.2023, 12:00
Opracowanie dokumentacji projektowej
Dolnośląskie
23.03.2023, 10:00
Przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej obiektu
Zachodniopomorskie
23.03.2023, 10:30
Sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych prac geodezyjnych
Śląskie
03.04.2023, 10:00
Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy
Pomorskie
24.03.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości
Zachodniopomorskie
23.03.2023, 14:00
Usługa doradcza
Podlaskie
30.03.2023, 11:00
Opracowanie „Programu rozwoju turystyki
Lubelskie
23.03.2023, 14:00
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup tomografu komputerowego wraz z rozbudową pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia”.
Kujawsko-pomorskie
21.03.2023, 10:00
Wykonanie operatów szacunkowych z podziałem na 3 zadania
Świętokrzyskie
23.03.2023, 10:00
Wydzielenie nieruchomości zajętej pod pas drogowy drogi publicznej z podziałem na 4 zadania
Świętokrzyskie
23.03.2023, 11:00
Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową: opłat adiacenckich i opłat planistycznych
Małopolskie
24.03.2023, 23:59
Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku
Podkarpackie
24.03.2023, 10:00
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1047R Huta Krzeszowska – Ciosmy - wykonanie dokumentacji projektowej.
Podkarpackie
27.03.2023, 11:00
Wykonanie dokumentacji projektowej pn Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni i przepompowni ścieków komunalnyc
Podkarpackie
24.03.2023, 15:00
Zapytanie ofertowe na wykonanie monitoringu składowiska odpadów
Podkarpackie
30.03.2023, 10:00
Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa wraz z usługą doradczą
Mazowieckie
22.03.2023, 11:00
Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych
Wielkopolskie
28.03.2023, 16:00
Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych
Wielkopolskie
28.03.2023, 16:00
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia nt. Komunikacja międzykulturowa
Wielkopolskie
28.03.2023, 00:59
Wykonanie dokumentacji projektowej
Wielkopolskie
24.03.2023, 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej
Wielkopolskie
24.03.2023, 09:00
Wykonanie dokumentacji projektowej
Wielkopolskie
24.03.2023, 09:00
Wykonanie dokumentacji projektowej
Wielkopolskie
23.03.2023, 10:00
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy
Śląskie
30.03.2023, 15:00
Zapytanie ofertowe z dnia 16.03.2023 r. na Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
Pomorskie
24.03.2023, 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej
Podlaskie
24.03.2023, 23:59
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Podlaskie
24.03.2023, 23:59
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację istniejącego placu zabaw
Mazowieckie
24.03.2023, 13:00
OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Mazowieckie
30.03.2023, 11:00
Wykonanie projektów kotłowni gazowych
Lubuskie
24.03.2023, 09:00
Usługa: organizacja wyjazdów studyjno – szkoleniowych dla pracowników
Dolnośląskie
22.03.2023, 08:30
Wykonanie aktualizacji użytków gruntowych nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Świętokrzyskie
21.03.2023, 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę kiosków
Małopolskie
22.03.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano - wykonawczo-kosztorysowej
Małopolskie
23.03.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe na usługi doradcze z zakresu dostępności architektonicznej obiektu i dostępności cyfrowej, w ramach realizacji przedsięwzięcia grantowego
Mazowieckie
24.03.2023, 14:00
Sporządzenie projektu przebudowy budynku niemieszkalnego w miejscowości
Dolnośląskie
31.03.2023, 15:30
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie inwentaryzacji
Małopolskie
23.03.2023, 23:59
„Opracowanie projektu zmiany nr 8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Świętokrzyskie
30.03.2023, 11:00
Szkolenie z cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina
Małopolskie
22.03.2023, 14:00
Zakup usługi doradczej w postaci przeprowadzenia działań na rzecz poprawy dostępności w postaci wsparcia merytorycznego, doradczego i informacyjnego w zakresie dostępności cyfrowej, komunikacyjno-informacyjnej
Łódzkie
21.03.2023, 12:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
Świętokrzyskie
21.03.2023, 10:00
Świadczenie usług tłumacza migowego
Świętokrzyskie
28.03.2023, 13:00
Opracowanie audytu efektywności energetycznej oraz inwentaryzacji oświetlenia ulicznego i terenów użyteczności publicznej na terenie
Lubelskie
28.03.2023, 13:00
Dokonanie wydzielenia gruntu stanowiącego fragment drogi gminnej
Śląskie
21.03.2023, 15:00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Podlaskie
21.03.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe - Wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia aktualnej wartości rynkowej
Opolskie
27.03.2023, 16:00
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy
Mazowieckie
22.03.2023, 23:59
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę uszkodzonego, drewnianego stropu na strop ceramiczny WPS na belkach stalowych.
Dolnośląskie
30.03.2023, 12:50
Przeprowadzenie doradztwa prawnego dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (DUW) – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Dolnośląskie
24.03.2023, 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu
Małopolskie
21.03.2023, 09:00
Przetarg cywilny: Wykonanie prac geodezyjnych
Małopolskie
21.03.2023, 08:30
Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na sporządzeniu dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych EGBiL
Opolskie
21.03.2023, 11:00
Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla gminy Michałowice
Mazowieckie
21.03.2023, 10:00
Sporządzenie "Raportu za lata 2021-2022 z wykonania Programu Ochrony Środowiska
Lubelskie
31.03.2023, 15:00
Opracowanie dokumentacji projektowej
Zachodniopomorskie
27.03.2023, 16:00
Wycena nieruchomości celem ustalenia opłaty planistycznej, przy ul. Kasprowicza.
Zachodniopomorskie
22.03.2023, 23:59
Świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Nagłowice w okresie od 01.04.2023r. do 31.03.2024r
Świętokrzyskie
22.03.2023, 10:00
Budowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie
Śląskie
21.03.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych
Podlaskie
23.03.2023, 23:59
Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej
Dolnośląskie
24.03.2023, 11:50
ZAPYTANIE OFERTOWE „Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Mieronice, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 244, 245 z działką sąsiednią nr 243
Świętokrzyskie
22.03.2023, 15:30
Zapytanie ofertowe NU.271.22.2023.GSz: Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Myszkowa w latach 2016-2022
Śląskie
21.03.2023, 12:00
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne i użytkowe należące do Gminy Lubliniec.
Śląskie
21.03.2023, 23:59
Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na utwardzenie terenu
Podlaskie
24.03.2023, 23:59
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie dokumentacji - Programu Funkcjonalno-
Lubuskie
31.03.2023, 11:00
Budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Bieliny na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 753 z drogą powiatową 1315T (stary nr. 0325T) oraz drogą gminną 308012T”
Świętokrzyskie
23.03.2023, 15:00
Zamówienia publiczne 2023 Zamówienia poniżej 130 000 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej
Świętokrzyskie
24.03.2023, 09:30
Opracowanie koncepcji
Łódzkie
23.03.2023, 12:00
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania
Lubelskie
31.03.2023, 15:00
Wykonanie usługi geodezyjnej - rozgraniczenie nieruchomości
Łódzkie
22.03.2023, 15:30
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej instalacji fotowoltaicznej
Śląskie
27.03.2023, 00:59
Zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na wykonaniu czynności rozgraniczenia nieruchomości
Mazowieckie
31.03.2023, 15:00
Opracowanie dokumentacji projektowej
Zachodniopomorskie
21.03.2023, 15:00
Wykonanie dokumentacji-Remont dachu, docieplenie ścian zewnętrznych oraz remont muru oporowego
Dolnośląskie
31.03.2023, 16:00
Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło
Zachodniopomorskie
21.03.2023, 10:00
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania
Lubelskie
28.03.2023, 15:30
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Podlaskie
29.03.2023, 13:00
Zapytanie ofertowe na dostawę e-usługi
Warmińsko-mazurskie
24.03.2023, 15:00

Zachęcamy do kontaktu z centrum pomocy, gdzie można zgłosić pytanie.

logo

bezpośredni dostęp do zlecenia

logiczna struktura danych

przyjazna nawigacja

konkretna informacja

oszczędność czasu

Zobacz więcej