Dokumentacja, analizy, wyceny

Moduł jest przeznaczony dla projektantów , geodetów, urbanistów, audytorów firm zajmujących się szeroko rozumianym konsultingiem dla JST. W module tym dostępne są informacje o aktualnych zamówieniach na opracowanie między innymi wszelkiego rodzaju dokumentów strategicznych, analiz finansowych i ekonomicznych, dokumentacji z zakresu środowiska, wycen nieruchomości, opracowań hydrogeotechnicznych, prac geodezyjnych, projektów decyzji o warunkach zabudowy, planów zagospodarowania, projektów decyzji środowiskowych i wszystkich dokumentów których opracowania gminy zlecają na zewnątrz.

WYBRANE FILTRY:
SORTUJ:
Nazwa
Lokalizacja
Data składania
Zapytanie ofertowe- Wykonanie monitoringu zrekultywowanych składowisk odpadów na terenie Gminy Gołdap
Warmińsko-mazurskie
30.03.2023, 11:00
Wykonanie prac geodezyjnych – pomiarów
Śląskie
30.03.2023, 11:00
Wykonanie wznowienia granic nieruchomości przylegających do działek drogowych
Pomorskie
05.04.2023, 11:00
Wykonanie w 2023 roku prac geodezyjno-klasyfikacyjnych polegających
Podlaskie
28.03.2023, 11:00
Opracowanie dokumentacji projektowej
Świętokrzyskie
31.03.2023, 00:59
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, zgłoszeń,
Małopolskie
30.03.2023, 00:59
Gmina w ramach rozeznania rynku przesyła zapytanie ofertowe na wykonanie analizy zasadności budowy kompleksu szkolno-przedszkolnego na osiedlu
Małopolskie
29.03.2023, 00:59
Aktualizacja audytu energetycznego
Dolnośląskie
31.03.2023, 00:59
wykonanie projektu
Świętokrzyskie
28.03.2023, 11:00
Opracowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
Lubelskie
27.03.2023, 13:00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi
Mazowieckie
29.03.2023, 17:00
Wykonanie dokumentacji projektowej
Mazowieckie
27.03.2023, 13:00
Wykonanie 6 operatów szacunkowych celem naliczenia renty planistycznej
Śląskie
27.03.2023, 15:00
Wycena nieruchomości
Zachodniopomorskie
27.03.2023, 13:00
Wycena nieruchomości
Zachodniopomorskie
27.03.2023, 13:00
Wycena nieruchomości
Zachodniopomorskie
27.03.2023, 13:00
Wycena nieruchomości
Zachodniopomorskie
27.03.2023, 13:00
Wycena nieruchomości
Zachodniopomorskie
27.03.2023, 13:00
Zagospodarowanie działek na Zielony Zakątek, miejsce odpoczynku i zabawy dla dzieci i opiekunów wraz z dokumentacją projektową
Wielkopolskie
03.04.2023, 11:00
Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej nabrzeża betonowego rzeki
Wielkopolskie
31.03.2023, 12:00
Zmiana miejscowych planów zagospodarowania
Wielkopolskie
30.03.2023, 16:30
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
Wielkopolskie
03.04.2023, 16:00
Wprowadzenie zmian organizacji ruchu na terenie Miasta
Wielkopolskie
31.03.2023, 16:00
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Śląskie
30.03.2023, 13:00
zapytanie ofertowe na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego.
Śląskie
11.04.2023, 14:00
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej opracowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
Śląskie
07.04.2023, 14:00
Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy
Śląskie
29.03.2023, 00:59
Opracowanie dokumentacji projektowej
Pomorskie
31.03.2023, 13:00
Przeprowadzenie praktycznych zajęć pozalekcyjnych z podstaw nawigacji morskiej z elementami astronomii z wykorzystaniem TIK
Pomorskie
27.03.2023, 13:00
Przeprowadzenie audytów rekompensat należnych Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej
Dolnośląskie
31.03.2023, 11:00
Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu energetycznego
Opolskie
31.03.2023, 13:00
Wykonanie stosownych czynności klasyfikacyjnych
Mazowieckie
04.04.2023, 00:59
Przeprowadzenie zajęć z nauki pływania i obsługi instruktorskiej w ramach Programu powszechnej nauki pływania ”Umiem pływać”
Mazowieckie
28.03.2023, 11:00
Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych
Lubelskie
04.04.2023, 11:00
Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych
Lubelskie
04.04.2023, 11:00
Wykonanie czynności rozgraniczenia
Lubelskie
28.03.2023, 16:00
Wykonanie czynności rozgraniczenia nieruchomosci gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 708
Lubelskie
28.03.2023, 16:00
Zapytanie ofertowe na realizację usługi w zakresie wyceny nieruchomości
Świętokrzyskie
28.03.2023, 16:30
Rozeznanie rynku dla zamówienia na opracowanie aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Świętokrzyskie
29.03.2023, 16:00
Opracowanie dokumentacji projektowej
Małopolskie
30.03.2023, 17:00
Opracowanie dokumentacji projektowej
Małopolskie
30.03.2023, 17:00
Opracowanie dokumentacji projektowej
Małopolskie
30.03.2023, 17:00
Opracowanie dokumentacji środowiskowej wraz z ekspertyzami i decyzją oraz operatu wodno-prawnego wraz z decyzją pozwolenie wodno - prawne.
Wielkopolskie
28.03.2023, 11:00
OPRACOWANIE OPERATÓW WODNOPRAWNYCH NA USŁUGI WODNE ORAZ LEGALIZACJĘ URZĄDZENIA WODNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH
Podlaskie
27.03.2023, 11:00
Usługa wykonania operatów szacunkowych określających wysokość odszkodowaniaw
Podlaskie
24.03.2023, 10:00
Podziały geodezyjne na terenie Gminy Dębica
Podkarpackie
24.03.2023, 15:30
Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla gminy na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030
Podkarpackie
24.03.2023, 10:00
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie mapy podziału działek położonych w Radomiu
Mazowieckie
23.03.2023, 23:59
Budowa parkingu na osiedlu „Południe” – opracowanie dokumentacji projektowej
Mazowieckie
27.03.2023, 14:00
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót, rysunkami, szkicami i specyfikacjami technicznymi
Lubelskie
24.03.2023, 12:00
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWESTYCJI "BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI
Lubelskie
27.03.2023, 14:00
Doradztwo w zakresie dostępności
Lubelskie
27.03.2023, 16:00
Inwentaryzacja i audyt oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie miasta
Małopolskie
30.03.2023, 00:59
Wykonanie analizy i wydanie opinii w zakresie art. 35 ust.3 Ustawy o drogach publicznych (tekst jedn. 2022 poz. 1693 ze zm.)
Małopolskie
27.03.2023, 13:00
Doradztwo w zakresie obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami
Łódzkie
24.03.2023, 23:59
Doradztwo w zakresie dostępności architektonicznej
Łódzkie
24.03.2023, 23:59
Doradztwo w zakresie dostępności cyfrowej
Łódzkie
24.03.2023, 23:59
wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego
Zachodniopomorskie
27.03.2023, 16:15
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania
Pomorskie
04.04.2023, 00:59
Przeprowadzenie szkolenia dla uczniów
Podkarpackie
27.03.2023, 15:00
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy linii oświetlenia
Podkarpackie
27.03.2023, 13:00
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania skweru
Lubuskie
29.03.2023, 00:59
Przeprowadzenie badań laboratoryjnych w zakresie odpadów
Lubuskie
28.03.2023, 10:00
Świadczenie usług doradczych
Lubelskie
28.03.2023, 12:00
Zaproszenia do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Łódzkie
28.03.2023, 12:00
Sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych prac geodezyjnych
Śląskie
03.04.2023, 10:00
Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy
Pomorskie
24.03.2023, 12:00
Usługa doradcza
Podlaskie
30.03.2023, 11:00
Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową: opłat adiacenckich i opłat planistycznych
Małopolskie
24.03.2023, 23:59
Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku
Podkarpackie
24.03.2023, 10:00
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1047R Huta Krzeszowska – Ciosmy - wykonanie dokumentacji projektowej.
Podkarpackie
27.03.2023, 11:00
Wykonanie dokumentacji projektowej pn Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni i przepompowni ścieków komunalnyc
Podkarpackie
24.03.2023, 15:00
Zapytanie ofertowe na wykonanie monitoringu składowiska odpadów
Podkarpackie
30.03.2023, 10:00
Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych
Wielkopolskie
28.03.2023, 16:00
Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych
Wielkopolskie
28.03.2023, 16:00
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia nt. Komunikacja międzykulturowa
Wielkopolskie
28.03.2023, 00:59
Wykonanie dokumentacji projektowej
Wielkopolskie
24.03.2023, 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej
Wielkopolskie
24.03.2023, 09:00
Wykonanie dokumentacji projektowej
Wielkopolskie
24.03.2023, 09:00
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy
Śląskie
30.03.2023, 15:00
Zapytanie ofertowe z dnia 16.03.2023 r. na Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
Pomorskie
24.03.2023, 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej
Podlaskie
24.03.2023, 23:59
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Podlaskie
24.03.2023, 23:59
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację istniejącego placu zabaw
Mazowieckie
24.03.2023, 13:00
OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Mazowieckie
30.03.2023, 11:00
Wykonanie projektów kotłowni gazowych
Lubuskie
24.03.2023, 09:00
Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano - wykonawczo-kosztorysowej
Małopolskie
24.03.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe na usługi doradcze z zakresu dostępności architektonicznej obiektu i dostępności cyfrowej, w ramach realizacji przedsięwzięcia grantowego
Mazowieckie
24.03.2023, 14:00
Sporządzenie projektu przebudowy budynku niemieszkalnego w miejscowości
Dolnośląskie
31.03.2023, 15:30
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie inwentaryzacji
Małopolskie
23.03.2023, 23:59
„Opracowanie projektu zmiany nr 8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Świętokrzyskie
30.03.2023, 11:00
Świadczenie usług tłumacza migowego
Świętokrzyskie
28.03.2023, 13:00
Opracowanie audytu efektywności energetycznej oraz inwentaryzacji oświetlenia ulicznego i terenów użyteczności publicznej na terenie
Lubelskie
28.03.2023, 13:00
Zapytanie ofertowe - Wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia aktualnej wartości rynkowej
Opolskie
27.03.2023, 16:00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę uszkodzonego, drewnianego stropu na strop ceramiczny WPS na belkach stalowych.
Dolnośląskie
30.03.2023, 12:50
Przeprowadzenie doradztwa prawnego dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (DUW) – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Dolnośląskie
24.03.2023, 10:00
Sporządzenie "Raportu za lata 2021-2022 z wykonania Programu Ochrony Środowiska
Lubelskie
31.03.2023, 15:00
Opracowanie dokumentacji projektowej
Zachodniopomorskie
27.03.2023, 16:00
Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych
Podlaskie
23.03.2023, 23:59
Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej
Dolnośląskie
24.03.2023, 11:50
Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na utwardzenie terenu
Podlaskie
24.03.2023, 23:59
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie dokumentacji - Programu Funkcjonalno-
Lubuskie
31.03.2023, 11:00
Zamówienia publiczne 2023 Zamówienia poniżej 130 000 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej
Świętokrzyskie
24.03.2023, 09:30
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania
Lubelskie
31.03.2023, 15:00
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej instalacji fotowoltaicznej
Śląskie
27.03.2023, 00:59
Zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na wykonaniu czynności rozgraniczenia nieruchomości
Mazowieckie
31.03.2023, 15:00
Wykonanie dokumentacji-Remont dachu, docieplenie ścian zewnętrznych oraz remont muru oporowego
Dolnośląskie
31.03.2023, 16:00
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania
Lubelskie
28.03.2023, 15:30
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Podlaskie
29.03.2023, 13:00
Zapytanie ofertowe na dostawę e-usługi
Warmińsko-mazurskie
24.03.2023, 15:00

Zachęcamy do kontaktu z centrum pomocy, gdzie można zgłosić pytanie.

logo

bezpośredni dostęp do zlecenia

logiczna struktura danych

przyjazna nawigacja

konkretna informacja

oszczędność czasu

Zobacz więcej